The art of war chapter 2 (孙子兵法第二章) in English and Chinese

0 3 years ago

The art of war chapter 2 (孙子兵法第二章)

Author : SunTzu (Sunzi)

Video:

Chinese

作战篇 译注

作者:孙武

孙子曰:凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

其用战也胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。故兵闻拙速,未睹巧之久也。夫兵久而国利者,未之有也。故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。

善用兵者,役不再籍,粮不三载;取用于国,因粮于敌,故军食可足也。国之贫于师者远输,远输则百姓贫。近于师者贵卖,贵卖则百姓财竭,财竭则急于丘役。力屈、财殚,中原内虚于家。百姓之费,十去其七;公家之费,破车罢马,甲胄矢弩。戟楯蔽橹,丘牛大车,十去其六。

故智将务食于敌。食敌一钟,当吾二十钟;芑秆一石,当吾二十石。

故杀敌者,怒也;取敌之利者,货也。故车战,得车十乘已上,赏其先得者,而更其旌旗,车杂而乘之,卒善而养之,是谓胜敌而益强。

故兵贵胜,不贵久。故知兵之将,生民之司命,国家安危之主也。

PinYin:
zuò zhàn piān yì zhù
zuò zhě :sūn wǔ

sūn zǐ yuē :fán yòng bīng zhī fǎ ,chí chē qiān sì ,gé chē qiān sheng ,dài jiǎ shí wàn ,qiān lǐ kuì liáng ,zé nèi wài zhī fèi ,bīn kè zhī yòng ,jiāo qī zhī cái ,chē jiǎ zhī fèng ,rì fèi qiān jīn ,rán hòu shí wàn zhī shī jǔ yǐ 。

qí yòng zhàn yě shèng ,jiǔ zé dùn bīng cuò ruì ,gōng chéng zé lì qū ,jiǔ bào shī zé guó yòng bù zú 。fū dùn bīng cuò ruì ,qū lì dān huò ,zé zhū hóu chéng qí bì ér qǐ ,suī yǒu zhì zhě ,bù néng shàn qí hòu yǐ 。gù bīng wén zhuō sù ,wèi dǔ qiǎo zhī jiǔ yě 。fū bīng jiǔ ér guó lì zhě ,wèi zhī yǒu yě 。gù bù jìn zhī yòng bīng zhī hài zhě ,zé bù néng jǐn zhī yòng bīng zhī lì yě 。

shàn yòng bīng zhě ,yì bù zài jí ,liáng bù sān zǎi ;qǔ yòng yú guó ,yīn liáng yú dí ,gù jūn shí kě jù yě 。guó zhī pín yú shī zhě yuǎn shū ,yuǎn shū zé bǎi xìng pín 。jìn yú shī zhě guì mài ,guì mài zé bǎi xìng cái jié ,cái jié zé jí yú qiū yì 。lì qū 、cái dān ,zhōng yuán nèi xū yú jiā 。bǎi xìng zhī fèi ,shí qù qí qī ;gōng jiā zhī fèi ,pò chē bà mǎ ,jiǎ zhòu shǐ nǔ 。jǐ shǔn bì lǔ ,qiū niú dà chē ,shí qù qí liù 。

gù zhì jiāng wù shí yú dí 。shí dí yī zhōng ,dāng wú èr shí zhōng ;qǐ gǎn yī dan ,dāng wú èr shí dan 。

gù shā dí zhě ,nù yě ;qǔ dí zhī lì zhě ,huò yě 。gù chē zhàn ,dé chē shí chéng yǐ shǎng ,shǎng qí xiān dé zhě ,ér gēng qí jīng qí ,chē zá ér chéng zhī ,zú shàn ér yǎng zhī ,shì wèi shèng dí ér yì qiáng 。

gù bīng guì shèng ,bù guì jiǔ 。gù zhī bīng zhī jiāng ,shēng mín zhī sī mìng ,guó jiā ān wēi zhī zhǔ yě 。zuo zhan pian yi zhu

English Translation:

The Art of war, Author : Sun Wu .
Chapter 2, Battle:

Sun Tzu said that according to the general experience of war, thousands of combat and transport vehicles , tens of thousands of troops were dispatched, and the supply line stretched for thousands of miles.Daily expenses, diplomatic expenses, maintenance of weapons, chariots, armors and so on, cost a lot of money every day. When these are ready, huge troops can be dispatched!

Therefore, there must be sufficient conditions for victory to start a war. If you fall into a long-term confrontation, you will let morale down, and the siege will be exhausted. If the army trapped in the enemy‘s land for long time, it will lead to financial shortage.If the soldiers are damaged, the spirit is frustrated, the troops are exhausted, and the finances are exhausted, then other states may attack at this difficult moment, even if the wise and intelligent leader can hardly deal with the situation.So I heard that the strategy is not smart enough, use a sudden attack to help win quickly, but I have never heard of long-term delays that will help the war. Cases that a state has e been in war for a long time and profited do not exist.Therefore, those who do not know the negative impact of the war cannot truly benefit from the war.

Those who are good at war will not recruit domestic soldiers many times, and the grain will not be transported frequently. After the necessary military supplies are obtained from the home country, the grain supply is resolved in the enemy’s territory, then the military needs are satisfied.The reason why the country is suffering from poverty due to war is long-distance transportation. Long-distance transshipment of military needs, the people will be poor.
The prices of the places where the army passes will rise, the rise in prices will cause the people’s property , and poverty will make the people unable to cope with taxation and mobilization. The civilian power is exhausted, the national property is exhausted, and the domestic familes are poor.Most of the people’s wealth is consumed. The country’s money is running out, the chariots are broken, the war horses are tired, armors, bows and arrows, spears, shield, livestock, etc., all consumed a lot.

Therefore, the brilliant generals seized grain from the enemy. Seizing one unit of food from the enemy equals to transport 20 units from home country, so does the forage.

Encouraging the soldiers to fight the enemy is to make them angry; encourage the soldiers to seize the enemy’s wealth, and use the property to reward. Therefore, in the chariot battle, if more than ten vehicles are seized, the reward the one who seize the chariot first. and replace the flag on the captured chariot, mix it into our own chariot array, for prisoners, give preferential treatment, comfort, and let them fight for us, this is the so-called victory over the enemy and make ourselves stronger.

Therefore, the key to war is to win quickly, not to delay, the commander who deeply understands the nature of war, is the master of the destiny of the people, and the guardian of the national security!

Leave a Reply