The art of war chapter 11 (孙子兵法十一章) in English and Chinese

0 3 years ago

The art of war chapter 11 : Nine Situations , in English and Chinese with PinYin:

Video:

Author Sun Tzu.

Chinese with PinYin:

孙子曰:用兵之法,有散地,有轻地,有争地,有交地,有衢地,有重地,有圮地,有围地,有死地。诸侯自战其地,为散地。入人之地不深者,为轻地。我得则利,彼得亦利者,为争地。
Sūn zǐ yuē: Yòng bīng zhī fǎ, yǒu sàn dì, yǒu qīng de, yǒu zhēng dì, yǒu jiāo de, yǒu qú de, yǒu zhòn gdì, yǒu pǐ de, yǒu wéi de, yǒu sǐ dì. Zhū hóu zì zhàn qí de, wèi sàn dì. Rù rén zhī dì bù shēn zhě, wèi qīng de. Wǒ dé zé lì, bǐdé yì lì zhě, wèi zhēng dì.

我可以往,彼可以来者,为交地。诸侯之地三属,先至而得天下之众者,为衢地。入人之地深,背城邑多者,为重地。行山林、险阻、沮泽,凡难行之道者,为圮地。所由入者隘,所从归者迂,彼寡可以击吾之众者,为围地。
Wǒ kě yǐ wǎng, bǐ kě yǐ lái zhě, wèi jiāo de. Zhū hóu zhī dì sān shǔ, xiān zhì ér dé tiān xià zhī zhòng zhě, wèi qú de. Rù rén zhī dì shēn, bèi chéng yì duō zhě, wéi zhòng dì. Xíng shān lín, xiǎn zǔ, jǔ zé, fán nán xíng zhī dào zhě, wèi pǐ de. Suǒ yóu rù zhě ài, suǒ cóng guī zhě yū, bǐ guǎ kěyǐ jī wú zhī zhòng zhě, wèi wéi de.

疾战则存,不疾战则亡者,为死地。是故散地则无战,轻地则无止,争地则无攻,交地则无绝,衢地则合交,重地则掠,圮地则行,围地则谋,死地则战。
Jí zhàn zé cún, bù jí zhàn zé wáng zhě, wèi sǐdì. Shì gù sàn dì zé wú zhàn, qīng de zé wú zhǐ, zhēng dì zé wú gōng, jiāo de zé wú jué, qú de zé hé jiāo, zhòng dì zé lüè, pǐ de zé xíng, wéi de zé móu, sǐdì zé zhàn.

所谓古之善用兵者,能使敌人前后不相及,众寡不相恃,贵贱不相救,上下不相收,卒离而不集,兵合而不齐。合于利而动,不合于利而止。敢问:“敌众整而将来,待之若何?”曰:“先夺其所爱,则听矣。”
Suǒ wèi gǔ zhī shàn yòng bīng zhě, néng shǐ dírén qián hòu bù xiāng jí, zhòng guǎ bù xiāng shì, guìjiàn bù xiāng jiù, shàng xià bù xiāng shōu, zú lí ér bù jí, bīng hé ér bù qí. Hé yú lì ér dòng, bù hé yú lì ér zhǐ. Gǎn wèn:“Dí zhòng zhěng ér jiāng lái, dài zhī ruò hé?” Yuē:“Xiān duó qí suǒ ài, zé tīng yǐ.”

兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。
Bīng zhī qíng zhǔ sù, chéng rén zhī bù jí, yóu bu yú zhī dào, gōng qí suǒ bù jiè yě.
凡为客之道:深入则专,主人不克;掠于饶野,三军足食;谨养而勿劳,并气积力,运兵计谋,为不可测。投之无所往,死且不北,死焉不得,士人尽力。兵士甚陷则不惧,无所往则固。
Fán wèi kè zhī dào: Shēn rù zé zhuān, zhǔrén bù kè; lüè yú ráo yě, sānjūn zú shí; jǐn yǎng ér wù láo, bìng qì jī lì, yùn bīng jì móu, wéi bùkě cè. Tóu zhī wú suǒ wǎng, sǐ qiě bù běi, sǐ yān bù dé, shì rén jìnlì. Bīng shì shén xiàn zé bù jù, wú suǒ wǎng zé gù.

深入则拘,不得已则斗。是故其兵不修而戒,不求而得,不约而亲,不令而信,禁祥去疑,至死无所之。吾士无余财,非恶货也;无余命,非恶寿也。令发之日,士卒坐者涕沾襟。偃卧者涕交颐。投之无所往者,诸、刿之勇也。
Shēn rù zé jū, bù dé yǐ zé dòu. Shì gù qí bīng bù xiū ér jiè, bù qiú ér dé, bù yuē ér qīn, bù lìng ér xìn, jìn xiáng qù yí, zhì sǐ wú suǒ zhī. Wú shì wúyú cái, fēi è huò yě; wú yú mìng, fēi è shòu yě. Lìng fā zhī rì, shì zú zuò zhě tì zhān jīn. Yǎn wò zhě tì jiāo yí. Tóu zhī wú suǒ wǎng zhě, zhū, guì zhī yǒng yě.

故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中则首尾俱至。敢问:“兵可使如率然乎?”曰:“可。”夫吴人与越人相恶也,当其同舟而济,遇风,其相救也如左右手。
Gù shàn yòng bīng zhě, pìrú shuà irán; shuàirán zhě, cháng shān zhī shé yě. Jī qí shǒu zé wěi zhì, jī qí wěi zé shǒu zhì, jī qí zhōng zé shǒu wěi jù zhì. Gǎn wèn:“Bīng kě shǐ rú shuài rán hū?” Yuē:“Kě.” Fū wú rén yǔ yuè rén xiāng è yě, dāng qí tóng zhōu ér jì, yù fēng, qí xiāng jiù yě rú zuǒ yòu shǒu.

是故方马埋轮,未足恃也;齐勇若一,政之道也;刚柔皆得,地之理也。故善用兵者,携手若使一人,不得已也。
Shì gù fāng mǎ mái lún, wèi zú shì yě; qí yǒng ruò yī, zhèng zhī dào yě; gāng róu jiē dé, de zhī lǐ yě. Gù shàn yòng bīng zhě, xié shǒu ruò shǐ yīrén, bù dé yǐ yě.

将军之事:静以幽,正以治。能愚士卒之耳目,使之无知。易其事,革其谋,使人无识;易其居,迂其途,使人不得虑。帅与之期,如登高而去其梯;帅与之深入诸侯之地,而发其机,焚舟破釜,若驱群羊,驱而往,驱而来,莫知所之。
Jiāng jūn zhī shì: Jìng yǐ yōu, zhèng yǐ zhì. Néng yú shìzú zhī ěr mù, shǐ zhī wúzhī. Yì qí shì, gé qí móu, shǐ rén wú shì; yì qí jū, yū qí tú, shǐ rén bù dé lǜ. Shuài yǔ zhī qī, rú dēng gāo ér qù qí tī; shuài yǔ zhī shēnrù zhū hóu zhī dì, ér fā qí jī, fén zhōu pò fǔ, ruò qū qún yáng, qū ér wǎng, qū ér lái, mò zhī suǒ zhī.

聚三军之众,投之于险,此谓将军之事也。九地之变,屈伸之利,人情之理,不可不察。凡为客之道:深则专,浅则散。去国越境而师者,绝地也;四达者,衢地也;入深者,重地也;入浅者,轻地也;背固前隘者,围地也;无所往者,死地也。
Jù sān jūn zhī zhòng, tóu zhī yú xiǎn, cǐ wèi jiāng jūn zhī shì yě. Jiǔ de zhī biàn, qū shēn zhī lì, rén qíng zhī lǐ, bù kě bù chá. Fán wèi kè zhī dào: Shēn zé zhuān, qiǎn zé sàn. Qù guó yuè jìng ér shī zhě, jué dì yě; sì dá zhě, qú de yě; rù shēn zhě, zhòng dì yě; rù qiǎn zhě, qīng de yě; bèi gù qián ài zhě, wéi de yě; wú suǒ wǎng zhě, sǐdì yě.

是故散地,吾将一其志;轻地,吾将使之属;争地,吾将趋其后;交地,吾将谨其守;衢地,吾将固其结;重地,吾将继其食;圮地,吾将进其涂;围地,“吾将塞其阙;死地,吾将示之以不活。
Shì gù sàn dì, wú jiāng yī qí zhì; qīng de, wú jiāng shǐ zhī shǔ; zhēng dì, wú jiāng qū qí hòu; jiāo de, wú jiāng jǐn qí shǒu; qú de, wú jiāng gù qí jié; zhòng dì, wú jiāng jì qí shí; pǐ de, wú jiāng jìn qí tú; wéi de,“wú jiāng sāi qí quē; sǐ dì, wú jiāng shì zhī yǐ bù huó.

故兵之情,围则御,不得已则斗,过则从。是故不知诸侯之谋者,不能预交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导者,不能得地利。四五者,不知一,非霸王之兵也。夫霸王之兵,伐大国,则其众不得聚;威加于敌,则其交不得合。
Gù bīng zhī qíng, wéi zé yù, bù dé yǐ zé dòu,guò zé cóng. Shì gù bù zhī zhū hóu zhī móu zhě, bù néng yù jiāo; bù zhī shān lín, xiǎn zǔ, jǔ zé zhī xíng zhě, bù néng xíng jūn; bù yòng xiāng dǎo zhě, bù néng dé dìlì. Sì wǔ zhě, bù zhī yī, fēi bà wáng zhī bīng yě. Fū bà wáng zhī bīng, fá dàguó, zé qí zhòng bù dé jù; wēi jiā yú dí, zé qí jiāo bù dé hé.

是故不争天下之交,不养天下之权,信己之私,威加于敌,故其城可拔,其国可隳。施无法之赏,悬无政之令,犯三军之众,若使一人。犯之以事,勿告以言;犯之以利,勿告以害。
Shì gù bù zhēng tiān xià zhī jiāo, bù yǎng tiān xià zhī quán, xìn jǐ zhī sī, wēi jiā yú dí, gù qí chéng kě bá, qí guó kě huī. Shī wú fǎ zhī shǎng, xuán wú zhèng zhī lìng, fàn sān jūn zhī zhòng, ruò shǐ yīrén. Fàn zhī yǐ shì, wù gào yǐ yán; fàn zhī yǐ lì, wù gào yǐ hài.

投之亡地然后存,陷之死地然后生。夫众陷于害,然后能为胜败。
故为兵之事,在于顺详敌之意,并敌一向,千里杀将,此谓巧能成事者也。
Tóu zhī wáng de rán hòu cún, xiàn zhī sǐdì rán hòu shēng. Fū zhòng xiàn yú hài, rán hòu néng wéi shèng bài.
Gù wèi bīng zhī shì, zài yú shùn xiáng dí zhī yì, bìng dí yī xiàng, qiān lǐ shā jiāng, cǐ wèi qiǎo néng chéng shì zhě yě.

是故政举之日,夷关折符,无通其使;厉于廊庙之上,以诛其事。敌人开阖,必亟入之。先其所爱,微与之期。践墨随敌,以决战事。是故始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒。
Shì gù zhèng jǔ zhī rì, yí guān zhé fú, wú tōng qí shǐ; lì yú láng miào zhī shàng, yǐ zhū qí shì. Dí rén kāi hé, bì jí rù zhī. Xiān qí suǒ ài, wēi yǔ zhī qī. Jiàn mò suí dí, yǐ jué zhàn shì. Shì gù shǐ rú chǔ nǚ, dírén kāi hù, hòu rú tuōtù, dí bùjí jù.

 

English Translation:

The Nine Situations

Sun Tzu said that the art of war recognizes nine varieties of ground:
Dispersive ground; facile ground; contentious ground; open ground; ground of inter- secting highways; serious ground; difficult ground; hemmed-in ground; desperate ground.
When a chieftain is fighting in his own territory, it is dispersive ground.
When he has penetrated into hostile territory, but to no great distance, it is facile ground.
Ground the possession of which imports great advantage to either side, is contentious ground.
Ground on which each side has liberty of movement is open ground.

Ground which forms the key to three contiguous states, so that he who occupies it first has most of the Empire at his command, is a ground of intersecting highways.
When an army has penetrated into the heart of a hostile country, leaving a number of fortified cities in its rear, it is serious ground.
Mountain forests, rugged steeps, marshes and fens—all country that is hard to tra- verse: this is difficult ground.
Ground which is reached through narrow gorges, and from which we can only retire by tortuous paths, so that a small number of the enemy would suffice to crush a large body of our men: this is hemmed in ground.

Ground on which we can only be saved from destruction by fighting without delay, is desperate ground.
On dispersive ground, therefore, fight not. On facile ground, halt not. On contentious ground, attack not.
On open ground, do not try to block the enemy’s way. On the ground of intersecting highways, join hands with your allies.
On serious ground, gather in plunder. In difficult ground, keep steadily on the march. On hemmed-in ground, resort to stratagem. On desperate ground, fight.

Those who were called skillful leaders of old knew how to drive a wedge between the enemy’s front and rear; to prevent co-operation between his large and small divisions; to hinder the good troops from rescuing the bad, the officers from rallying their men.
When the enemy’s men were united, they managed to keep them in disorder.
When it was to their advantage, they made a forward move; when otherwise, they stopped still.
If asked how to cope with a great host of the enemy in orderly array and on the point of marching to the attack, I should say: “Begin by seizing something which your oppon- ent holds dear; then he will be amenable to your will
Rapidity is the essence of war: take advantage of the enemy’s unreadiness, make your way by unexpected routes, and attack unguarded spots.

The following are the principles to be observed by an invading force: The further you penetrate into a country, the greater will be the solidarity of your troops, and thus the defenders will not prevail against you.
Make forays in fertile country in order to supply your army with food.
Carefully study the well-being of your men, and do not overtax them. Concentrate your energy and hoard your strength. Keep your army continually on the move, and de- vise unfathomable plans.

Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight. If they will face death, there is nothing they may not achieve. Officers and men alike will put forth their uttermost strength.
Soldiers when in desperate straits lose the sense of fear. If there is no place of refuge, they will stand firm. If they are in hostile country, they will show a stubborn front. If there is no help for it, they will fight hard.
Thus, without waiting to be marshaled, the soldiers will be constantly on the qui vive; without waiting to be asked, they will do your will; without restrictions, they will be faithful; without giving orders, they can be trusted.
Prohibit the taking of omens, and do away with superstitious doubts. Then, until death itself comes, no calamity need be feared.

If our soldiers are not overburdened with money, it is not because they have a dis- taste for riches; if their lives are not unduly long, it is not because they are disinclined to longevity.
On the day they are ordered out to battle, your soldiers may weep, those sitting up bedewing their garments, and those lying down letting the tears run down their cheeks. But let them once be brought to bay, and they will display the courage of a Chu or a Kuei.
The skillful tactician may be likened to the shuai-jan. Now the shuai-jan is a snake that is found in the ChUng mountains. Strike at its head, and you will be attacked by its tail; strike at its tail, and you will be attacked by its head; strike at its middle, and you will be attacked by head and tail both.

Asked if an army can be made to imitate the shuai-jan, I should answer, Yes. For the men of Wu and the men of Yueh are enemies; yet if they are crossing a river in the same boat and are caught by a storm, they will come to each other’s assistance just as the left hand helps the right.
Hence it is not enough to put one’s trust in the tethering of horses, and the burying of chariot wheels in the ground
The principle on which to manage an army is to set up one standard of courage which all must reach.
How to make the best of both strong and weak—that is a question involving the prop- er use of ground.
Thus the skillful general conducts his army just as though he were leading a single man, willy-nilly, by the hand.
It is the business of a general to be quiet and thus ensure secrecy; upright and just, and thus maintain order.

He must be able to mystify his officers and men by false reports and appearances, and thus keep them in total ignorance.
By altering his arrangements and changing his plans, he keeps the enemy without definite knowledge. By shifting his camp and taking circuitous routes, he prevents the enemy from anticipating his purpose.
At the critical moment, the leader of an army acts like one who has climbed up a height and then kicks away the ladder behind him. He carries his men deep into hostile territory before he shows his hand.
He burns his boats and breaks his cooking-pots; like a shepherd driving a flock of sheep, he drives his men this way and that, and nothing knows whither he is going.
To muster his host and bring it into danger:—this may be termed the business of the general.

The different measures suited to the nine varieties of ground; the expediency of ag- gressive or defensive tactics; and the fundamental laws of human nature: these are things that must most certainly be studied.
When invading hostile territory, the general principle is, that penetrating deeply brings cohesion; penetrating but a short way means dispersion.
When you leave your own country behind, and take your army across neighborhood territory, you find yourself on critical ground. When there are means of communication on all four sides, the ground is one of intersecting highways.
When you penetrate deeply into a country, it is serious ground. When you penetrate but a little way, it is facile ground.
When you have the enemy’s strongholds on your rear, and narrow passes in front, it is hemmed-in ground. When there is no place of refuge at all, it is desperate ground.

Therefore, on dispersive ground, I would inspire my men with unity of purpose. On facile ground, I would see that there is close connection between all parts of my army.
On contentious ground, I would hurry up my rear.
On open ground, I would keep a vigilant eye on my defenses. On ground of intersect- ing highways, I would consolidate my alliances.
On serious ground, I would try to ensure a continuous stream of supplies. On difficult ground, I would keep pushing on along the road.
On hemmed-in ground, I would block any way of retreat. On desperate ground, I would proclaim to my soldiers the hopelessness of saving their lives.
For it is the soldier’s disposition to offer an obstinate resistance when surrounded, to fight hard when he cannot help himself, and to obey promptly when he has fallen into danger.

We cannot enter into alliance with neighboring princes until we are acquainted with their designs. We are not fit to lead an army on the march unless we are familiar with the face of the country—its mountains and forests, its pitfalls and precipices, its marshes and swamps. We shall be unable to turn natural advantages to account unless we make use of local guides.
To be ignored of any one of the following four or five principles does not befit a war- like prince.
When a warlike prince attacks a powerful state, his generalship shows itself in pre- venting the concentration of the enemy’s forces. He overawes his opponents, and their allies are prevented from joining against him.

Hence he does not strive to ally himself with all and sundry, nor does he foster the power of other states. He carries out his own secret designs, keeping his antagonists in awe. Thus he is able to capture their cities and overthrow their kingdoms.
Bestow rewards without regard to rule, issue orders without regard to previous ar- rangements; and you will be able to handle a whole army as though you had to do with but a single man.
Confront your soldiers with the deed itself; never let them know your design. When the outlook is bright, bring it before their eyes; but tell them nothing when the situation is gloomy.
Place your army in deadly peril, and it will survive; plunge it into desperate straits, and it will come off in safety.

For it is precisely when a force has fallen into harm’s way that is capable of striking a blow for victory.
Success in warfare is gained by carefully accommodating ourselves to the enemy’s purpose.
By persistently hanging on the enemy’s flank, we shall succeed in the long run in killing the commander-in-chief.
This is called ability to accomplish a thing by sheer cunning.
On the day that you take up your command, block the frontier passes, destroy the of- ficial tallies, and stop the passage of all emissaries.

Be stern in the council-chamber, so that you may control the situation. If the enemy leaves a door open, you must rush in.
Forestall your opponent by seizing what he holds dear, and subtly contrive to time his arrival on the ground.
Walk in the path defined by rule, and accommodate yourself to the enemy until you can fight a decisive battle.
At first, then, exhibit the coyness of a maiden, until the enemy gives you an opening; afterwards emulate the rapidity of a running hare, and it will be too late for the enemy to oppose you.

Leave a Reply