Chinese Poem “望月怀远” (Wang Yue Huai Yuan)

0 3 years ago

Chinese Poem “望月怀远” (Wang Yue Huai Yuan) with PinYin and English Translation:

Audio:

Author : ZhangJiuLing

Chinese:

望月怀远
张九龄

海上生明月, 天涯共此时。
情人怨遥夜, 竟夕起相思。
灭烛怜光满, 披衣觉露滋。
不堪盈手赠, 还寝梦佳期。

PinYin:

wàng yuè huái yuǎn
Zhāngjiǔlíng

hǎi shàng shēng míng yuè, tiān yá gòng cǐ shí.
Qíng rén yuàn yáo yè, jìng xīqǐ xiāng sī.
Miè zhú lián guāng mǎn, pī yī jué lù zī.
Bù kān yíng shǒu zèng, hái qǐn mèng jiā qí.

English Translation:

LOOKING AT THE MOON AND THINKING OF ONE FAR AWAY

The moon, grown full now over the sea,
Brightening the whole of heaven,
Brings to separated hearts
The long thoughtfulness of night….
It is no darker though I blow out my candle.
It is no warmer though I put on my coat.
So I leave my message with the moon
And turn to my bed, hoping for dreams.

Leave a Reply