Chinese Poems

Chinese Poem “出塞” (Chu Sai)

Chinese: 横吹曲辞·出塞 王之涣 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。 羌笛何须怨杨柳,春光不度玉门关。 PinYin: Héngchuī qū cí / chū sāi wáng zhī huàn huángshā zhíshàng báiyún jiān, yīpiàn gūchéng wàn rèn shān. Qiāngdí …
Read More

Chinese Poem “杂诗” (Za Shi)

Dynasty : Tang Type : Five-word Chinese: 杂诗 王维 君自故乡来,应知故乡事。 来日绮窗前,寒梅著花未? PinYin: Zá shī wáng wéi jūn zì gù xiāng lái, yīng zhī gù xiāng shì. Lái …
Read More
Chinese poem wei cheng qu

Chinese Poem “渭城曲” (Wei Cheng Qu)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 送元二使安西 / 渭城曲 王维 渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。 PinYin: Sòng yuán èr shǐ ānxī/ wèichéng qū wáng wéi wèichéng cháo yǔ …
Read More
chinese poem xiangsi

Chinese Poem “相思” (Xiang Si)

Dynasty : Tang Type : Five-word Chinese: 相思 王维 红豆生南国,春来发几枝。 愿君多采撷,此物最相思。 PinYin: wáng wéi hóng dòu shēng nán guó ,chūn lái fā jī zhī 。 yuàn …
Read More

Chinese poem “玉阶怨”(Yu Jie Yuan)

Dynasty : Tang Type : Seven-word quatrain Chinese: 玉阶怨 李白 玉阶生白露,夜久侵罗袜。 却下水晶帘,玲珑望秋月。 PinYin: yù jiē yuàn lǐ bái yù jiē shēng bái lù ,yè jiǔ qīn …
Read More

Chinese Poem “江雪” (Jiang Xue)

Dynasty : Tang Type : Five-word quatrain Chinese: 江雪 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 PiYin: jiāng xuě liǔ zōng yuán qiān shān diǎo fēi jué ,wàn jìng rén …
Read More

Chinese poem “静夜思”(Jing Ye Si)

Dynasty : Tang Type : Five-word quatrain Chinese: 夜思 李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 Video: PinYin: yè sī lǐ bái chuáng qián míng yuè guāng ,yí shì dì shang …
Read More

Chinese Poem “春晓” (Chun Xiao)

Dynasty : Tang Type : Five-word quatrain Chinese : 春晓 孟浩然 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。 夜来风雨声,花落知多少。 PinYin: chūn xiǎo mèng hào rán chūn mián bù jué xiǎo ,chù chù …
Read More

Chinese Poem “草”(Cao)

Dynasty : Tang Type : Five-word quatrain Video: Chinese: 草 / 赋得古原草送别 白居易 离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹又生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。 Pinyin: cǎo / fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié táng …
Read More
1 2 3 4 5 6