Chinese Poems

Chinese Poem “望天门山” (Looking at Tianmen Mountain)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 望天门山 李白 天门中断楚江开,碧水东流至此回。 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。 PinYin: Wàng tiānmén shān lǐbái tiānmén zhōngduàn chǔ jiāng kāi, bìshuǐ dōng liú zhìcǐ huí. Liǎng’àn …
Read More

Chinese Poem “赠汪伦” (Zeng Wang Lun)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 赠汪伦 李白 李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 PinYin: Zèng wānglún lǐbái lǐbái chéng zhōu jiāng yù xíng, hū wén ànshàng tà gēshēng. Táohuā …
Read More

Chinese Poem “怨情” (Yuan Qing)

Dynasty : Tang Type : Five-word 怨情 李白 美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。 但见泪痕湿,不知心恨谁。 Yuàn qíng lǐbái měirén juǎn zhū lián, shēn zuò pín éméi. Dàn jiàn lèihén shī, …
Read More

Chinese Poem “回乡偶书” (Hui Xiang Ou Shu)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 回乡偶书 贺知章 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。 PinYin: Huí xiāng ǒu shū hè zhī zhāng shǎo xiǎo lí jiā lǎodà huí, xiāngyīn …
Read More

Chinese Poem “秋夕” (Qiu Xi)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 秋夕 杜牧 银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。 天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。 PinYin: Qiū xī dùmù yín zhú qiūguāng lěng huàpíng, qīng luō xiǎo shàn pū liúyíng. Tiān …
Read More

Chinese Poem “泊秦淮” (Bo Qin Huai)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 泊秦淮 杜牧 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。 商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。 PinYin: Pō qínhuái dùmù yān lóng hánshuǐ yuè lóng shā, yè bō qínhuái jìn jiǔjiā. Shāng …
Read More

Chinese Poem “后宫词” (Hou Gong Ci)

Dynasty : Tang Type : Seven-word 后宫词 白居易 泪湿罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。 红颜未老恩先断,斜倚薰笼坐到明。 PinYin: Hòu gōng cí bái jū yì lèi shī luō jīn mèng bù chéng, yè …
Read More
1 2 3 4 5 6