Chinese Poems

Chinese Poem “塞下曲 其三” (Sai Xia Qu 3)

Type : YueFu (Folk-song-styled-verse) Dynasty : Tang Author:LuLun Chinese: 塞下曲其三 唐 卢纶 月黑雁飞高, 单于夜遁逃。 欲将轻骑逐, 大雪满弓刀。 PinYin: Sāi xià qū qí sān táng lúlún yuè hēi yàn …
Read More

Chinese Poem “梅花” (Mei Hua)

Type:Five-word 五言绝句 (Five-character-quatrain ) Dynasty : Song Chinese: 梅花 王安石 墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。 Video with English translation & voice: PinYin: Méihuā wáng ān shí qiáng jiǎo shù zhī méi, …
Read More

Chinese Poem “送别” (Song Bie)

Type : Five-word 五言绝句 (Five-character-quatrain ) Dynasty : Tang Chinese: 送别 王维 山中相送罢, 日暮掩柴扉。 春草明年绿, 王孙归不归。 PinYin: Sòng bié wáng wéi shān zhōng xiāng sòng bà, rì …
Read More

Chinese Poem “枫桥夜泊” (Feng Qiao Ye Bo)

Dynasty : Tang Type : Seven-word Chinese: 枫桥夜泊 张继 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。 PinYin: Fēng qiáo yè pō zhāng jì yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān, jiāng …
Read More

Chinese Poem “宫词” (Gong Ci)

Dynasty : Tang Type : Five-word Chinese: 宫词 唐 张祜 故国三千里,深宫二十年。 一声何满子,双泪落君前。 PinYin: Gōng cí táng zhāng hù gù guó sān qiān lǐ, shēn gōng èr …
Read More

Chinese Poem “鹿柴” (Lu Zhai)

Dynasty : Tang Type : Five-word Chinese: 鹿柴 王维 空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。 PinYin: Lù zhài wáng wéi kōng shān bù jiàn rén, dàn wén rén yǔ xiǎng. Fǎn …
Read More
1 2 3 4 5 6