Chinese Poem “赠汪伦” (Zeng Wang Lun)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
赠汪伦
李白
李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。
桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

PinYin:
Zèng wānglún
lǐbái
lǐbái chéng zhōu jiāng yù xíng, hū wén ànshàng tà gēshēng.
Táohuā tán shuǐshēn qiān chǐ, bùjí wānglún sòng wǒ qíng.

Video:

English Translation:
Written to Wang Lun:
Li Bai was going to leave by boat.suddenly heard the songs from the shore, and the people who was singing followed the rhythm and waved to say goodbye to me.
Even if the water of “peach blossom lake” is as deep as a thousand feet, it is not as good as Wang Lun’s friendship to me.

Leave a Reply