Chinese Poem “早发白帝城” (Zao Fa Bai Di Cheng)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word quatrain
Chinese:
早发白帝城 / 白帝下江陵
李白
朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

PinYin:
zǎo fā bái dì chéng / bái dì xià jiāng líng
lǐ bái
zhao cí bái dì cǎi yún jiān ,qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 。
liǎng àn yuán shēng tí bù zhù ,qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān。

Video:

English Translation:
In the morning, bid farewell to the Baidi City in the colorful clouds, even the city JiangLing is a thousand miles away, it can be reached in one day.
The sound of the monkeys on both sides of the strait is still echoing in the ears, and the brisk dinghy has passed through the mountains quickly.

Leave a Reply