Chinese poem “玉阶怨”(Yu Jie Yuan)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word quatrain

Chinese:
玉阶怨
李白
玉阶生白露,夜久侵罗袜。
却下水晶帘,玲珑望秋月。

PinYin:
yù jiē yuàn
lǐ bái
yù jiē shēng bái lù ,yè jiǔ qīn luó wà 。
què xià shuǐ jīng lián ,líng lóng wàng qiū yuè

Video:

English Translation:
Dew appeared on the jade steps, standing alone for a long time in the middle night, and the dew soaked the socks.
Go back to the room and put down the crystal curtain, still looking at the exquisite autumn moon through the curtain.

Leave a Reply