Chinese Poem “寻隐者不遇 ” (Xun Yin Zhe Bu Yu)

0
+2
2 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
寻隐者不遇
贾岛
松下问童子,言师采药去。
只在此山中,云深不知处。

PinYin:
Xún yǐn zhě bù yù
jiǎ dǎo
sōng xià wèn tóng zǐ, yán shī cǎi yào qù.
Zhǐ zài cǐ shān zhōng, yún shēn bù zhī chù.

Video:

English Translation:
Visit seclusion friend but not meet:
I met my friend’s disciple under the pine tree, I asked him where was my friend . He said that the master was collecting herbs.
He told me that my friend should be in this mountain, but the clouds are filled and he didn’t know the exactly position.

+2

Leave a Reply