Chinese Poem “寻隐者不遇 ” (Xun Yin Zhe Bu Yu)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
寻隐者不遇
贾岛
松下问童子,言师采药去。
只在此山中,云深不知处。

PinYin:
Xún yǐn zhě bù yù
jiǎ dǎo
sōng xià wèn tóng zǐ, yán shī cǎi yào qù.
Zhǐ zài cǐ shān zhōng, yún shēn bù zhī chù.

Video:

English Translation:
Visit seclusion friend but not meet:
I met my friend’s disciple under the pine tree, I asked him where was my friend . He said that the master was collecting herbs.
He told me that my friend should be in this mountain, but the clouds are filled and he didn’t know the exactly position.

Leave a Reply