Chinese Poem “晓出净慈寺送林子方” (Xiao Chu JingCiSi Song LinZiFang)

0 3 years ago

Dynasty : Song
Type : Seven-word

Chinese:
晓出净慈寺送林子方
宋 杨万里
毕竟西湖六月中,风光不与四时同。
接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

PinYin:

Xiǎo chū jìng císì sòng línzi fāng
sòng yángwànlǐ
bìjìng xīhú liù yuè zhōng, fēngguāng bù yǔ sì shí tóng.
Jiē tiān lián yè wúqióng bì, yìng rì héhuā bié yàng hóng.

Video:

English Translation:
Say goodbye to Lin Zifang outside Jingci Temple in the morning:
In June, the scenery of the West Lake is different from that of other seasons.
The dense layer of lotus leaves spread out, connected with the blue sky, seems that the green color is endless; The slim lotus blossoms bloom, it is extraordinarily bright red under the sunshine.

Leave a Reply