Chinese Poem “小池” (Xiao Chi)

0 3 years ago

Dynasty : Song
Type : Seven-word

Chinese:
小池
宋 杨万里
泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

PinYin:
Xiǎo chí
sòng yáng wàn lǐ
quán yǎn wú shēng xī xì liú, shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu.
Xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo, zǎo yǒu qīngtíng lì shàng tou.

Video:

English Translation:
Small pool:

Source of spring water is quiet because it is constructed to make a fine stream. The shade of the trees reflects in the water under the soft sunshine.
The small lotus leaf just showed a little corner from the water surface, and a small dragonfly stood on it .

Leave a Reply