Chinese Poem “相思” (Xiang Si)

0 3 years ago
chinese poem xiangsixiangsi

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
相思
王维
红豆生南国,春来发几枝。
愿君多采撷,此物最相思。

PinYin:
wáng wéi
hóng dòu shēng nán guó ,chūn lái fā jī zhī 。
yuàn jūn duō cǎi xié ,cǐ wù zuì xiāng sī 。

Video:

English Translation:
Red beans grow in the sunny south, and there are not many new branches in spring.
I hope that people will pick more because it best represents the feelings of missing.

Leave a Reply