Chinese Poem “渭城曲” (Wei Cheng Qu)

0 3 years ago
Chinese poem wei cheng qu

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
送元二使安西 / 渭城曲
王维
渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

PinYin:
Sòng yuán èr shǐ ānxī/ wèichéng qū
wáng wéi
wèichéng cháo yǔ yì qīng chén, kè shě qīngqīng liǔsè xīn.
Quàn jūn gèng jǐn yībēi jiǔ, xī chū yáng guān wúgù rén.

Video:

English Translation:
In the morning, a spring rain in WeiCheng drenched the light dust, the branches and leaves of the willow trees around the hotel were fresh and new.
Old friends, I ask you to have another drink, it is difficult to meet friends and relatives when you go out to the west from YangGuan.

Leave a Reply