Chinese Poem “春宵” (Spring night, Chun Xiao)

0 3 years ago

Chinese Poem “春宵” (Spring night, Chun Xiao) with English and Chinese PinYin:

Video:

Type:Seven-word (Seven-character-quatrain)
Dynasty : Song
Author : SuShi

Chinese:

春宵
宋 苏轼
春宵一刻值千金,花有清香月有阴。
歌管楼台声细细,秋千院落夜沉沉。

PinYin:
Chūn xiāo
sòng sūshì
chūn xiāo yī kè zhí qiānjīn, huā yǒu qīng xiāng yuè yǒu yīn.
Gē guǎn lóu tái shēng xì xì, qiū qiān yuàn luò yè chén chén.

English Translation:
Spring night:
Spring night, even a quarter of an hour is worth a thousand golds. The flowers exude a faint scent, and the moonlight casts a shadow of sin under the flowers.
In the distant high buildings, the bureaucrats and nobles are still enjoying the song and dance music, and the courtyard with the swing is immersed in the secluded night.

Leave a Reply