Chinese Poem “独坐敬亭山” (Sitting Alone in Jingting Peak)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

独坐敬亭山
李白
众鸟高飞尽,孤云独去闲。
相看两不厌,只有敬亭山。

Dú zuò jìng tíng shān
lǐbái
zhòng niǎo gāo fēi jǐn, gū yún dú qù xián.
Xiāng kàn liǎng bùyàn, zhǐyǒu jìng tíng shān.

Video:

English Translation:
Sitting alone in Jingting peak:
The birds in the mountains flew to the sky one by one, and the last white clouds in the sky also drifted away.
Jingting peak and I look at each other, no one sees enough, and we are not tired of each other. It seems that only Jingting peak really understands me.

Leave a Reply