Chinese Poem “塞下曲 其三” (Sai Xia Qu 3)

0 3 years ago

Type : YueFu (Folk-song-styled-verse)
Dynasty : Tang
Author:LuLun

Chinese:
塞下曲其三
唐 卢纶
月黑雁飞高, 单于夜遁逃。
欲将轻骑逐, 大雪满弓刀。

PinYin:
Sāi xià qū qí sān
táng lúlún
yuè hēi yàn fēi gāo, chán yú yè dùn táo.
Yù jiāng qīng jì zhú, dà xuě mǎn gōng dāo.

Video with English translation & voice:

English Translation:
BORDER-SONGS III
High in the faint moonlight, wild geese are soaring.
Tartar chieftains are fleeing through the dark.
We chase them, with horses lightly burdened,
and a burden of snow on our bows and our swords.

Leave a Reply