Chinese Poem “夜宿山寺” (Night stay in temple on the mountain)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
夜宿山寺
唐-李白
危楼高百尺,手可摘星辰。
不敢高声语,恐惊天上人。

Pinyin:
Yè sù shānsì
táng-lǐbái
wēilóu gāo bǎi chǐ, shǒu kě zhāi xīngchén.
Bù gǎn gāo shēng yǔ, kǒng jīngtiān shàng rén.

Video:

English Translation:
Night stay in temple on the mountain:
The temple on the mountain seems to be a hundred feet high, standing there as if you can pick up the stars by hands.
I dare not speak loudly, I am afraid to disturb the gods in the sky.

Leave a Reply