Chinese Poem 木兰花 MuLan Hua丨Mulan Flower 人生若只如初见

0 1 month ago

Chinese:
木兰花·拟古决绝词柬友
纳兰性德 〔清代〕
人生若只如初见,何事秋风悲画扇。
等闲变却故人心,却道故人心易变。
骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。
何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

PinYin:
Mùlán huā·nǐgǔ juéjué cí jiǎn yǒu nà lán xìng dé 〔qīng dài〕
rénshēng ruò zhǐ rú chū jiàn, héshì qiūfēng bēi huà shàn.
Děngxián biàn què gùrén xīn, què dào gùrén xīn yì biàn.
Lí shān yǔ bà qīng xiāo bàn, lèi yǔ lín líng zhōng bù yuàn.
Hérú bóxìng jǐnyī láng, bǐyì lián zhī dāngrì yuàn.

English Translation:
Mulan poerty·Ancient Absolute Words Cambodian Friends
Nalan Xingde (Qing Dynasty)
If life were only like first sight, then there would not be the desolate pain of parting and lovesickness.
You do nothing for your love and it changed, but you say your lover’s mind is easy to change.
Thinking back to the time when the emperor Tang and the imperial concubine’s oath was still in his ears, but they finally made a sad decision, even so, there is no resentment.
But how can you compare to the Tang Minghuang of the year, he always had a vow with Yang Yuhuan to compare wings and connect branches.

Audio Mp3:

Tips:
1,Also named “木兰辞” Means Mulan poerty.
2,人生若只如初见 Ren Sheng Ruo Zhi ru Chu jian / “If life were only like first sight” is the most famous sentence of this poem
3,The first two sentences are often quoted to express remembrance of a lost love.

Leave a Reply