Chinese Poem “乐游原” (Le You Yuan)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
乐游原
唐 李商隐
向晚意不适,驱车登古原。
夕阳无限好,只是近黄昏。

Piyin:
Lè yóu yuán
táng lǐshāngyǐn
xiàng wǎn yì bùshì, qūchē dēng gǔyuán.
Xīyáng wúxiàn hǎo, zhǐshì jìn huánghūn.

Video:

English translation:
Leyou Plateau:

I didn’t feel very good in the afternoon, so I drove the carriage to the Leyou Plateau alone.
The sunset is really beautiful, but unfortunately it is nearing dusk.

Leave a Reply