Chinese Poem “九月九日忆山东兄弟” (Jiu Yue Jiu Ri Yi Shan Dong Xiong Di)

0 3 years ago

Type:Five-word (Seven-character-quatrain)
Dynasty : Tang
Author : WangWei

Chinese:
九月九日忆山东兄弟
唐 王维
独在异乡为异客, 每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处, 遍插茱萸少一人。

PinYin:
Jiǔ yuè jiǔ rì yì shāndōng xiōngdì
Tang wáng wéi
dú zài yì xiāng wèi yì kè, měi féng jiā jié bèi sī qīn.
Yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù, biàn chā zhū yú shǎo yī rén.

Video with English translation and voice:

English Translation:
On the mountain holiday thinking of my brothers in ShanDong
All alone in a foreign land, I am twice as homesick on this day
When brothers carry dogwood up the mountain, Each of them a branch, and my branch missing.

Leave a Reply