Chinese Poem “江雪” (Jiang Xue)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word quatrain

Chinese:
江雪
柳宗元
千山鸟飞绝,万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

PiYin:
jiāng xuě
liǔ zōng yuán
qiān shān diǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
gū zhōu suō lì wēng ,dú diào hán jiāng xuě 。

Video:

English Translation:
On all the mountains, the figure of the bird has disappeared, and all the roads have no human footprints.
There is a lonely boat on the river, a man wearing a old Cloak, fishing alone on the cold snow covered river.

Leave a Reply