Chinese Poem “江南逢李龟年” (Jiang Nan Feng Li Gui Nian)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
江南逢李龟年
杜甫
岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。
正是江南好风景,落花时节又逢君。

PinYin:
Jiāngnán féng lǐ guī nián
dùfǔ
qí wángzháilǐ xún chángjiàn, cuī jiǔ tángqián jǐ dù wén.
Zhèng shì jiāngnán hǎo fēngjǐng, luòhuā shíjié yòu féng jūn.

Video:

English Translation:
Meet Li Guinian in the South
In the past, I used to see your performance in duke Qi’s house. In the front hall of lord Cui Jiu, I have also admired your art many times.
Now it’s just when the scenery in the south of the Yangtze River is beautiful, I met you again in the late spring .

Leave a Reply