Chinese Poem “回乡偶书” (Hui Xiang Ou Shu)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
回乡偶书
贺知章
少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。
儿童相见不相识,笑问客从何处来。

PinYin:
Huí xiāng ǒu shū
hè zhī zhāng
shǎo xiǎo lí jiā lǎodà huí, xiāngyīn wú gǎi bìn máo cui.
Értóng xiāng jiàn bù xiāngshí, xiào wèn kè cóng hé chù lái.

Video:

English Translation:
Essay about back to the hometown
When I was young, I left my hometown. When I came back, I became an old man. Although my local accent has not changed, my hair has been sparse.
The children in my hometown saw me and none of them knew me. They smiled and asked me: Guest, where did you come from?

Leave a Reply