Chinese Poem “黄鹤楼送孟浩然之广陵” (Huang He Lou Song Meng HaoRan Zhi Guang Ling)

0 3 years ago

Chinese Poem “黄鹤楼送孟浩然之广陵” (Huang He Lou Song Meng HaoRan Zhi Guang Ling):

Type:Seven-word (Seven-character-quatrain)
Dynasty : Tang
Author : LiBai

Video with English Translation and Chinese PinYin:

Chinese:

送孟浩然之广陵
唐 李白
故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。
孤帆远影碧空尽, 惟见长江天际流。

PinYin:
Sòng mènghàorán zhī guǎnglíng
Tang lǐbái
gù rén xī cí huáng hè lóu, yān huā sān yuè xià yángzhōu.
Gū fān yuǎn yǐng bì kōng jǐn, wéi jiàn chángjiāng tiān jì liú.

English Translation:
A farewell to Meng HaoRan on his way to YangZhou,You have left me behind, old friend, at the Yellow Crane Terrace,On your way to visit Yangzhou in the misty month of flowers;
Your sail, a single shadow, becomes one with the blue sky,Till now I see only the river, on its way to heaven.

Leave a Reply