Chinese Poem “后宫词” (Hou Gong Ci)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

后宫词
白居易
泪湿罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。
红颜未老恩先断,斜倚薰笼坐到明。

PinYin:
Hòu gōng cí
bái jū yì
lèi shī luō jīn mèng bù chéng, yè shēn qián diàn àn gē shēng.
Hóng yán wèi lǎo ēn xiān duàn, xié yǐ xūn lóng zuò dào míng.

Video:

English Translation:
The tears drenched the towel, and it was difficult to fall asleep. In the middle of the night, she heard the sound of singing in the front hall.
Her beautiful appearance has not became old yet , but she has lost the love of the king, leaning against the spice box, and sitting until dawn.

Leave a Reply