Chinese Poem “宫词” (Gong Ci)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word

Chinese:
宫词
唐 张祜
故国三千里,深宫二十年。
一声何满子,双泪落君前。

PinYin:
Gōng cí
táng zhāng hù
gù guó sān qiān lǐ, shēn gōng èr shí nián.
Yī shēng hé mǎn zi, shuāng lèi luò jūn qián.

Video:

English Translation:
Palace words:
My hometown and my family are thousands of miles away. I have been trapped in this deep palace for twenty years.
Listening to a song “He Manzi”, could not help but fall into tears.

Leave a Reply