Chinese Poem “感遇其一” (Gan Yu Qi Yi)

0 3 years ago
Chinese poem Gan Yu Qi Yi

Chinese Poem “感遇其一” (Gan Yu Qi Yi) with PinYin and English Translation:

Audio:

Type:Five-word
Dynasty : Tang
Author: HanYu

Chinese:

感遇其一
唐:张九龄

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。
欣欣此生意,自尔为佳节。
谁知林栖者,闻风坐相悦。
草木有本心,何求美人折!

PinYin:

Gǎn yù qí yī
táng : Zhāngjiǔlíng

lán yèchūn wēi ruí, guì huá qiū jiǎo jié.
Xīn xīn cǐ shēng yì, zì ěr wèi jiā jié.
Shéi zhī lín qī zhě, wén fēng zuò xiāng yuè.
Cǎomù yǒu běn xīn, hé qiú měi

English Translation:

Feelings about fate 1:

A lonely swan from the sea flies,
To alight on puddles it does not deign.
Nesting in the poplar of pearls
It spies and questions green birds twain:
“Don’t you fear the threat of slings,
Perched on top of branches so high?
Nice clothes invite pointing fingers,
High climbers god’s good will defy.
Bird-hunters will crave me in vain,
For I roam the limitless sky.”

 

Leave a Reply