Chinese Poem “感遇其二” (Gan Yu Qi er)

0 3 years ago
Chinese poem Gan Yu II

Chinese Poem “感遇其二” (Gan Yu Qi er) with PinYin and English Translation:

Audio : To be done

Type:Five-word
Dynasty : Tang
Author: ZhangJiuLing

Chinese:

感遇(其二)

张九龄

江南有丹橘, 经冬犹绿林。
岂伊地气暖, 自有岁寒心。
可以荐嘉客, 奈何阻重深。
运命惟所遇, 循环不可寻。
徒言树桃李, 此木岂无阴。

PinYin:

Gǎn yù (II)
ZhāngJiǔLíng
jiān gnán yǒu dān jú, jīng dōng yóu lù lín.
Qǐ yī dì qì nuǎn, zì yǒu suì hánxīn.
Kě yǐ jiàn jiā kè, nài hé zǔ zhòng shēn.
Yùn mìng wéi suǒ yù, xún huán bù kě xún.
Tú yán shù táolǐ, cǐ mù qǐ wú yīn.

English Translation:

Feeling II
Zhang Jiuling
Here south of the Yangzi River grows a red orange tree.
All winter long its leaves are green
Not because of a warmer soil
But because its’ nature is used to the cold.
Though it might serve your honourable guests
You leave it herefar below mountain and river.
Circumstance governs destiny.
Cause and effect are an infinite cycle.
You plant your peach-trees and your plums
You forget the shade from this other tree.

Leave a Reply