Chinese Poem “芙蓉楼送辛渐” (Fu Rong Lou Song Xin Jian)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : seven-word

Chinese:
芙蓉楼送辛渐
王昌龄
寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

PinYin:
Fú róng lóu sòng xīn jiàn
wáng chāng líng
hán yǔ lián jiāng yè rù wú, píng míng sòng kè chǔ shān gū.
Luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn, yī piàn bīng xīn zài yù hú.

Video:

English Translation:
Say goodbye to XinJian at Furong House :
I came to the Yangtze River in Wu region in the cold rainy night . After dawn, I say goodbye to my friend , leaving only the lonely shadow of Chu mount.
When you arrive in Luoyang, if there are relatives and friends who ask you about my situation, please tell them, my heart is still as pure as the ice in the jade pot, and I have not been tarnished by the world of fame and fortune.

Leave a Reply