Chinese Poem “枫桥夜泊” (Feng Qiao Ye Bo)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
枫桥夜泊
张继
月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

PinYin:
Fēng qiáo yè pō
zhāng jì
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān, jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián.
Gū sū chéng wài hán shān sì, yèbàn zhōng shēng dào kè chuán.

Video(With English voice, Chinese Voice, Poem image and PinYin):

English Translation:
Night docking at Maple Bridge:
The moon has fallen, the crows are screaming, the sky is filled with cold air, looking at the maple trees at riverside and the fishing fire on boards, it is difficult for me to fall asleep .
The ancient temple named HanShan stands alone outside Gusu City , it’s bell ringing in the middle of the night and passed to the ship I took.

Leave a Reply