Chinese Poem “登幽州台歌” (Deng You Zhou Tai Ge)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Free format

Chinese:
登幽州台歌
陈子昂
前不见古人, 后不见来者。
念天地之悠悠,独怆然而涕下。

PinYin:
Dēng yōu zhōu tái gē
chénzi’áng
qián bùjiàn gǔrén, hòu bùjiàn lái zhě.
Niàn tiāndì zhī yōuyōu, dú chuàngrán ér tì xià.

Video:

English Translation:
Feeling on the Youzhou stage
I did not see the great sages of the ancients, and I did not see the future generations.
I thought that there was only the gray sky and the infinite land, I couldn’t stop crying with sadness and tears.

Leave a Reply