Chinese Poem “登鹳雀楼” (Deng Guan Que Lou)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word quatrain

Chinese:
登鹳雀楼
王之涣
白日依山尽,黄河入海流。
欲穷千里目,更上一层楼。

English:
dēng guàn qiāo lóu
wáng zhī huàn
bái rì yī shān jǐn ,huáng hé rù hǎi liú 。
yù qióng qiān lǐ mù ,gèng shàng yī céng lóu 。

Video:

English Translation:
The setting sun gradually fell on the foothills, and the Yellow River rushed toward the sea.
If you want to see enough scenery in a thousand miles, then please climb up to a higher floor.

Leave a Reply