Chinese Poem “春晓” (Chun Xiao)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Five-word quatrain

Chinese :
春晓
孟浩然
春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
夜来风雨声,花落知多少。

PinYin:
chūn xiǎo
mèng hào rán
chūn mián bù jué xiǎo ,chù chù wén tí diǎo 。
yè lái fēng yǔ shēng ,huā luo zhī duō shǎo 。

Video:

English Translation:
Snooze in the spring, inadvertently the sky is bright, and the sound of the birds can be heard everywhere.
Recalling the sound of wind and rain last night, I don’t know how many beautiful spring flowers have been blown away.

Leave a Reply