Chinese Poem “出塞 ” (Chu Sai)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : seven-word

Chinese:
出塞
王昌龄
秦时明月汉时关,万里长征人未还。
但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

PinYin:
Chū sāi
wáng chāng líng
qín shí míng yuè hàn shí guān, wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán.
Dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài, bù jiào hú mǎ dù yīn shān.

Video:

English Translation:
Go outside the fortress:
The moon shines on the border fortress built during the Qin and Han Dynasties. Now, the army has fight thousands of miles from here and has not returned.
If General Li Guang of dragon city is still there, he will not let the enemy’s iron hooves step over the Yin Mountain.

Leave a Reply