Chinese Poem “出塞” (Chu Sai)

0 3 years ago

Chinese:
横吹曲辞·出塞
王之涣
黄河远上白云间,一片孤城万仞山。
羌笛何须怨杨柳,春光不度玉门关。

PinYin:
Héngchuī qū cí / chū sāi
wáng zhī huàn
huángshā zhíshàng báiyún jiān, yīpiàn gūchéng wàn rèn shān.
Qiāngdí héxū yuàn yángliǔ, chūnguāng bù dù yùménguān.

Video:

English Translation:
The Yellow River originates from the Loess Plateau, flowing between the high white clouds. There is a lonely city standing in the north of the desert, leaning against the huge mountains.
There is no need to blame for being here, the whistle flutes the sad tune of “collecting willow branches.”. Everyone knows that the spring breeze has never passed through the Yumen Fortress.

Leave a Reply