Chinese poem 长歌行 Chang Ge Xing丨少壮不努力 老大徒伤悲

0 3 months ago

Chiense:
长歌行
汉乐府
青青园中葵,朝露待日晞。
阳春布德泽,万物生光辉。
常恐秋节至,焜黄华叶衰。
百川东到海,何时复西归?
少壮不努力,老大徒伤悲!

PinYin:
Cháng gē xíng
hàn yuèfǔ
qīngqīng yuán zhōng kuí, zhāolù dài rì xī.
Yángchūn bù dé zé, wànwù shēng guānghuī.
Cháng kǒng qiū jié zhì, kūn huánghuáyè shuāi.
Bǎichuān dōng dào hǎi, hé shí fù xī guī?
Shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi!

English Translation:
Chang Ge Xing
Han Dynasty Folk Poem
The sunflower vegetables in the garden are lush and green, and the crystal dew is waiting for the sun to shine.
Spring brings sunshine, rain and dew to the earth, and everything is full of life and thriving.
I am often afraid that the chilling autumn will come, and the leaves will turn yellow and all the grass will wither.
Hundreds of rivers galloping eastward into the sea, when will they be able to return to the west again?
If you don’t work hard when you are young and strong, it is useless to be sad when you are old.

Audio Mp3:

Tips:
The last two sentences are often used to exhort young people to work hard and not wait until old age to regret the mediocrity of life.

Leave a Reply