Chinese Poem “草”(Cao)

0 3 years ago
Chinese Poem Cao

Dynasty : Tang
Type : Five-word quatrain

Video:

Chinese:
草 / 赋得古原草送别
白居易
离离原上草,一岁一枯荣。
野火烧不尽,春风吹又生。
远芳侵古道,晴翠接荒城。
又送王孙去,萋萋满别情。

Pinyin:
cǎo / fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié
táng — bái jū yì
lí lí yuán shàng cǎo ,yī suì yī kū róng 。
yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng 。
yuǎn fāng qīn gǔ dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn qù ,qī qī mǎn bié qíng 。

English Translation:
The wilderness is covered with lush green grass. It turns yellow and withered every autumn and winter, and turns green again in spring.
Wildfires can’t burn the weeds that fill the ground, because when the spring breeze comes back, they are full of vitality again.
The fragrant wild grass in the distance obscures the ancient road, and the green grass connects the deserted city under the sunshine.
Today, I am coming to say goodbye to old friends. Even the lush grass can feel our friendship when we are separated.

Leave a Reply