Chinese Poem “泊船瓜洲” (Bo Chuan Gua zhou)

0 3 years ago

Chinese Poem “泊船瓜洲” (Bo Chuan Gua zhou) with PinYin and English Translation:

Audio:

Type:Seven-word
七言绝句 (Seven-character-quatrain )
Dynasty : Song
Author: WangAnShi

Chinese:
泊船瓜洲
宋 王安石

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。
春风又绿江南岸,明月何时照我还?

PinYin:
Bo chuán guā zhōu
sòng wáng ān shí

jīng kǒu guā zhōu yì shuǐ jiān, zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān.
Chūn fēng yòu lǜ jiāngnán àn, míng yuè hé shí zhào wǒ hái?

English Translation:
Docked in Guaju:
There is only one Yangtze River between Jingkou and Guazhou, and Zhongshan is hidden behind several mountains.
The warm spring breeze blows green on the south bank of the river. When will the I go back to my home under Zhongshan under the bright moonlight?

Leave a Reply