Chinese Poem Bie DongDa 别董大 丨Farewell to Dong Da

0 3 months ago

Chinese:
别董大
高适 〔唐代〕
千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。
莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

PinYin:
Bié dǒng dà
gāo shì 〔táng dài〕
qiānlǐ huángyúnbái rì xūn, běi fēng chuī yàn xuě fēnfēn.
Mò chóu qián lù wú zhījǐ, tiānxià shéi rén bù shí jūn.

English Translation:
Farewell to Dong Da
Gao Shi (Tang Dynasty)
Thousands of miles of yellow cloud and white sun, the north wind blows wild goose and heavy snow falling.
Don’t be afraid having no confidants on the road ahead, and evrybody in the world knows you.

Audio Mp3:

Tips:
The last two sentences are often used to comfort friends who are about to travel far and have an uncertain future.

Leave a Reply