Chinese poem 拜年(Bai Nian)丨wish happy New Year

0 3 months ago

Chinese:
拜年
文征明 〔明代〕
不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。
我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。

PinYin:
Bàinián
wén zhēngmíng 〔míng dài〕
bù qiú jiànmiàn wéi tōng yè, míng zhǐ cháolái mǎn bì lú.
Wǒ yì suí rén tóu shù zhǐ, shìqíng xián jiǎn bù xián xū.

English Translation:
Wish happy New Year
Wen Zhengming (Ming Dynasty)
When friends pay New Year’s greetings, they hand over greeting cards instead of asking to meet, so my house is full of precious greeting cards.
I also follow the trend and send cards to others, people think it’s easier, but they don’t think it’s a meaningless etiquette.

Image

Reading in chinese mandarin:

Leave a Reply