Chinese Poem “望天门山” (Looking at Tianmen Mountain)

0 3 years ago

Dynasty : Tang
Type : Seven-word

Chinese:
望天门山
李白
天门中断楚江开,碧水东流至此回。
两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

PinYin:
Wàng tiānmén shān
lǐbái
tiānmén zhōngduàn chǔ jiāng kāi, bìshuǐ dōng liú zhìcǐ huí.
Liǎng’àn qīngshān xiāngduì chū, gū fān yīpiàn rì biān lái.

Video:

English Translation:

The Yangtze River is like a giant axe to split the Tianmen mountain, the green river flows eastward, forming a huge roundabout here.
The green peaks on both sides face each other, and the beautiful scene is amazing. At this time, I saw a lonely boat coming from the skyline.

Leave a Reply