Chinese Poems

Chinese poem 拜年(Bai Nian)丨wish happy New Year

Chinese: 拜年 文征明 〔明代〕 不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。 我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。 PinYin: Bàinián wén zhēngmíng 〔míng dài〕 bù qiú jiànmiàn wéi tōng yè, míng zhǐ cháolái mǎn bì lú. Wǒ …
Read More

Chinese poem 咏鹅 yong e 丨Chant goose

Chinese: 咏鹅 骆宾王 〔唐代〕 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 PinYin: Yǒng é luòbīnwáng 〔táng dài〕 é, é, é, qū xiàng xiàng tiān gē. Bái máo fú …
Read More

Chinese poem 长歌行 Chang Ge Xing丨少壮不努力 老大徒伤悲

Chiense: 长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力,老大徒伤悲! PinYin: Cháng gē xíng hàn yuèfǔ qīngqīng yuán zhōng kuí, zhāolù dài rì xī. Yángchūn bù dé …
Read More

Chinese Poem 木兰花 MuLan Hua丨Mulan Flower 人生若只如初见

Chinese: 木兰花·拟古决绝词柬友 纳兰性德 〔清代〕 人生若只如初见,何事秋风悲画扇。 等闲变却故人心,却道故人心易变。 骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨。 何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。 PinYin: Mùlán huā·nǐgǔ juéjué cí jiǎn yǒu nà lán xìng dé 〔qīng dài〕 rénshēng ruò zhǐ …
Read More

Chinese Poem “望月怀远” (Wang Yue Huai Yuan)

Chinese Poem “望月怀远” (Wang Yue Huai Yuan) with PinYin and English Translation: Audio: Author : ZhangJiuLing Chinese: 望月怀远 张九龄 海上生明月, 天涯共此时。 情人怨遥夜, 竟夕起相思。 灭烛怜光满, …
Read More

Chinese Poem “锦瑟” (JinSe)

Chinese Poem “锦瑟” (JinSe) with PinYin and English Translation: Audio: Author : LiShangYin Chinese: 锦瑟 李商隐 锦瑟无端五十弦, 一弦一柱思华年。 庄生晓梦迷蝴蝶, 望帝春心托杜鹃。 沧海月明珠有泪, 蓝田日暖玉生烟。 此情可待成追忆, 只是当时已惘然。 PinYin: jǐn sè Lǐshāngyǐn jǐn  …
Read More

Chinese Poem “望岳” (WangYue)”

Chinese Poem “望岳” (WangYue)”  with PinYin and English Translation: Audio: Author : DuFu Chinese: 望岳 唐 杜甫 岱宗夫如何, 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生层云, 决眥入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。 PinYin: Wàng …
Read More
1 2 3 4 5 6